Vårt bærekraftsarbeid

I Trysilhus er vi opptatt av å ta vår del av ansvaret for å redusere klimautslipp. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene går raskere enn først antatt og at konsekvensene kan bli større. Bygg- og eiendomssektoren står for 40 % av utslippene på verdensbasis og vår virksomhet tilhører denne bransjen.

Vi har en tilnærming hvor vi tar tak i de områdene som betyr noe, og vi oppdaterer vår bærekraftstrategi jevnlig. På denne måten får vi oversikt over hva vi oppnår og om det er nye områder vi bør ta tak i. Vi setter oss oppnåelige mål og innfører tiltak som er gjennomførbare for å redusere påvirkningen vår.

Vår virksomhet

Helt siden oppstarten av Trysilhus i 1993 har industriell produksjon vært en del av strategien. Dette betyr at vi har bygger opp boligkonsepter og er tro mot disse. Det fører igjen til at vi kan bygge rasjonelt siden vi bygger det samme hver gang, både med tanke på material- og tidsbruk. Vi har bedre kontroll når vi gjentar de samme prosessene, og reduserer avfallsmengden ved å benytte oss av prefabrikkerte elementer.

Utvikling av våre boligprosjekter
Når vi har en tomt som skal bli til et boligprosjekt, er det flere forhold vi legger vekt på som ivaretar den sosiale bærekraften. Gode uteområder står sentralt i våre prosjekter. Vi legger til rette for oppholdsarealer for folk i alle aldre, og forsøker å tilpasse uteområdene til det som blir målgruppene i prosjektet. Det kan bety etablering av lekeplasser, treningsapparater og sittebenker i forbindelse med en grillplass eller en sosial aktivitet for voksne.

Så ofte vi kan forsøker vi å etablere ett eller flere tun i prosjektet. Dette gjør at mange av boligene får utsyn til fellesarealene. Det skaper luft i prosjektet, samtidig som det skaper en naturlig møteplass for naboene. På denne måten blir uteområdene et sted hvor naboene kan oppsøke hverandre og skape et nettverk.

I de fleste av våre boligprosjekter bygger vi leiligheter av forskjellig størrelse, alt fra 2-roms til 6-romsleiligheter og eneboliger i kjede/rekke. Dette gjør at hvert prosjekt består av beboere i alle aldre og livssituasjoner. Vår erfaring er at dette skaper det beste bomiljøet og legger et godt grunnlag for et fungerende sameie. Det binder generasjonene tettere sammen, de ulike aldersgruppene kan få impulser fra hverandre og det blir en sosial boform.

I alle våre prosjekter plasserer vi leilighetsbyggene slik at flest mulig boliger skal få gode lys- og solforhold, samt utsyn til natur- eller grøntområder. Dette har en positiv helseeffekt. Boligene har også en uteplass på begge sider, slik at solen kan nytes på forskjellige tider av døgnet.

Når vi ser etter tomter er vi opptatt av at det skal være nærhet til kollektivtransport, slik at beboere har mulighet til å klare seg uten bil. Det skal være mulig å gå eller sykle til offentlig transport. Noen ganger er det et busstopp i nærheten, mens andre ganger er det gangavstand til togstasjon.

Bruk av treverk
Treverk er den sentrale råvaren i vår boligproduksjon. Tre er et naturmateriale som har mange fordeler. Det er et fornybart materiale som har lav egenvekt, som resulterer i enklere og rimeligere fundamentering. Det er et byggemateriale som fanger opp og lagrer CO2, og kan derfor bidra til å redusere klimagassutslipp. Når vi bruker tre som konstruksjonsmateriale blir bygget i seg selv et lite karbonlager, samtidig gror det nye trær i skogen som tar opp og lagrer CO2.

Vår påvirkning

En del av vårt bærekraftsarbeid har bestått i å lage en aktsomhetsvurdering. Vi har delt vår verdikjede inn i tomtekjøp – råvareproduksjon – leverandørkjeden – logistikk – byggeplassen – boliger – end of life – hovedkontor. Vi har identifisert vår påvirkning innenfor hver av disse og rangert de ut fra hvor alvorlig påvirkningen er, hvor mange den påvirker, hvorvidt en negativ påvirkning kan rettes opp eller ikke og om det er en påvirkning som har stort volum eller som er forretningsnær. Dette har igjen lagt grunnlaget for hvilke områder og tiltak vi skal prioritere.

Vi har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og i vårt bærekraftsarbeid er det innenfor disse målene vi prioriterer tiltak:

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

En ansvarlig bedrift har et bevisst forhold til risikoen for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. I forbindelse med arbeidet med vår bærekraftstrategi gjennomføres det aktsomhetsvurderinger. Vi bruker prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv som en metodikk. Aktsomhetsvurderingen gjennomføres årlig sammen med de ansvarlige for satsingsområdene i vår bærekraftstrategi. Bærekraftstrategien er implementert i vårt overordnede strategiarbeid. Vår strategi gjelder for en treårs periode av gangen og rulleres årlig. Styret i Trysilhusgruppen beslutter overordnede mål og tiltak i strategien i sitt styremøte i august hvert år.

Henvendelser i forbindelse med Trysilhusgruppens etterlevelse av åpenhetsloven og varsler eller klager på kritikkverdige forhold kan sendes på e-post til aapenhet@trysilhus.no. Mottatte henvendelser behandles i internt forum i bedriften som heter forbedrings- og avviksforum. Dette forumet har møte én gang i måneden for å sikre arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Les redegjørelse for Trysilhusgruppens arbeid med åpenhetsloven